Algemene voorwaarden Lincks B.V.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a.             "Lincks": De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lincks Personal Recruitment B.V., gevestigd te ‘s-Gravendeel.
b.             "Kandidaat": ledere natuurlijke persoon die door Lincks wordt geworven en geselecteerd om een (arbeids)overeenkomst aan te gaan met de opdrachtgever.
c.             "Opdrachtgever": Degene voor wie Lincks zich inspant om een kandidaat te werven en te selecteren.
d.             "Opdracht": De overeenkomst tussen Lincks en de opdrachtgever, waarbij Lincks zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en te selecteren.
e.             “Bruto jaarinkomen”: Het tussen kandidaat en opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband herleid tot een jaarsalaris  incl. vakantiegeld aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten. Een door opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan € 7.500,- bruto jaarsalaris.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Lincks en opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
2.2       Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van Lincks schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.3       De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten
3.1.      Alle offertes en kostenopgaven van Lincks zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
3.2       Een opdracht tussen Lincks en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Lincks de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt.
3.3       Een opdracht tussen Lincks en opdrachtgever wordt ook als gestart beschouwd indien de opdrachtgever een door Lincks geïntroduceerde kandidaat uitnodigt.
3.4       Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4. Overige kosten
De eventuele reis- en verblijfkosten van de kandidaat ten behoeve van een interview met de opdrachtgever, zullen door opdrachtgever aan de kandidaat of Lincks worden vergoed. 

Artikel 5. Betaling
5.1.      Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van Lincks te voldoen binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
5.2.      Facturatie vanuit Lincks vindt altijd binnen vijf werkdagen plaats na ondertekening van het contract van de kandidaat bij de opdrachtgever.
5.3.      Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan aan Lincks de wettelijke handelsrente rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5.4.      Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door Lincks niet tijdig van de opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten.
5.5.      Betalingen van de opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 2 van dit artikel bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 3 van dit artikel bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.   

Artikel 6. Overige verplichtingen opdrachtgever
6.1.      De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Lincks op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever een door Lincks geïntroduceerde kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van het bedrag gelijk aan het bedrag dat zij verschuldigd zou zijn aan Lincks indien de kandidaat via Lincks zou zijn geïntroduceerd en zou zijn verworven.
6.2.      Indien de opdrachtgever een door Lincks geïntroduceerde kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de kandidaat door Lincks alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van het bedrag gelijk aan het bedrag dat zij verschuldigd zou zijn aan Lincks indien de kandidaat via Lincks zou zijn geïntroduceerd en zou zijn verworven.
6.3.      Een kandidaat wordt verondersteld geïntroduceerd te zijn op het moment dat de betreffende kandidaat aan opdrachtgever, al dan niet anoniem, is beschreven.
6.4.      Indien een omstandigheid als in artikel 6.1 en/of 6.2 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan is hetgeen in de artikelen 6.1 en 6.2. eveneens onverkort van toepassing met betrekking tot de verschuldigdheid van de opdrachtgever aan Lincks van het bedrag gelijk aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn aan Lincks indien de kandidaat via Lincks zou zijn geïntroduceerd en zou zijn verworven. 
6.5.      Indien een omstandigheid als in artikel 6.1 en/of 6.2 en/of 6.4 zich voordoet dient de opdrachtgever Lincks hieromtrent binnen 10 werkdagen te informeren.

Artikel 7. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst
7.1.      Indien de arbeidsovereenkomst van de kandidaat binnen de proeftijd wordt beëindigd door de opdrachtgever of kandidaat, wordt de opdracht als niet afgerond beschouwd en zal Lincks zonder extra kosten te berekenen (mits het salaris wijzigt) alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de opdracht mits: 
a.         de opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, Lincks hiervan schriftelijk op de hoogte stelt; 
b.         de opzegging niet het gevolg is van het wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever;
c.         de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
d.         de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
e.         de opdrachtgever alle door Lincks gefactureerde bedragen betaald heeft; 
f.          de voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden beschreven door de opdrachtgever zijn nagekomen.
7.2.      Indien de opdracht niet opnieuw wordt uitgezet, wordt er 50% van de werving- &  selectiefee gecrediteerd. Hierop is 7.1 a t/m f tevens van toepassing.
7.3.      Indien de opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 18 maanden na introductie van de kandidaat wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd zoals bedoeld in artikel 7.1 alsnog een arbeidsovereenkomst of andere contractuele relatie aangaat met de kandidaat, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van het bedrag gelijk aan het bedrag dat zij verschuldigd zou zijn aan Lincks indien de kandidaat via Lincks zou zijn geïntroduceerd en zou zijn verworven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Lincks spant zich in om een geschikte kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma's en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de kandidaat te overtuigen alvorens een door Lincks geïntroduceerde kandidaat in dienst te nemen. Lincks is niet aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtgever in verband met de opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de kandidaat of door andere factoren. opdrachtgever vrijwaart Lincks tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de opdracht.

Artikel 9. Ethische Gedragscode
9.1.      Kandidaten worden alleen voorgesteld aan de opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en zij zijn geïnformeerd over de betreffende vacature.
9.2.      Lincks zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de opdrachtgever en de kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de kandidaat.

Artikel 10. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter
10.1.    Op deze Algemene Voorwaarden en op de opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
10.2.    Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Voorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te Rotterdam.